Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Tổng quan thư viện huyện Chơn Thành

1/ Tổng quan về huyện:

- Diện tích: 389,49 km².

- Số lượng xã, thị trấn: 1 thị trấn và 8 xã.

- Dân số: 62.562 người.

2/ Về Thư viện:

Lịch làm việc:

+  Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Vốn tài liệu: 10.686 bản.

- Đơn vị chủ quản: Phòng VHTT.

3/ Nhân sự:

- Họ và tên: Lưu Thị Mỹ Phượng

+ Trình độ, chuyên ngành: Cử nhân Việt Nam học.

+ ĐT: 0948908778

+ Email: luumyphuong90@gmail.com

4/ Tình hình hoạt động:

- Ứng dụng công nghệ thông  tin: 10 máy vi tính (Dự án BMGF-VN)

- Trưng bày sách phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của ngành thư viện: Thông báo trên Đài phát thanh, băng rol.

+ Lượt bạn đọc: 352 lượt

+ Lượt sách luân chuyển: 387 lượt.

5/ Bưu điện Văn hóa xã: 02 Bưu điện Văn hóa xã (Minh Thắng, Minh Long)

6/ Thư viện xã thuộc Dự án BMGF-VN: 02 Thư viện (Minh Hưng, Minh Thành).